Om ordningen

Mål for ordningen og målgrupper

"Villreinfjellet som verdiskaper" har som formål å stimulere til bred verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særlig innrettet mot ulike deler av reiselivet. Programmet skal bidra til en god gjennomføring av de regionale planene for nasjonale villreinområder, og til å utvikle og spre kunnskap om villreinen og villreinfjellet til ulike målgrupper. Programmet vil bestå av et mindre antall hovedprosjekter som skal inneholde flere delprosjekter og tiltak, se nærmere beskrivelse i programplanen. Søkere til hovedprosjekter må ha tilstrekkelig organisatorisk og administrativ kapasitet og kompetanse til å kunne drive prosjektet, f.eks en kommune, en sammenslutning av kommuner, fylkeskommunen, verneområdestyrer eller autoriserte besøkssentre for naturinformasjon.

Hvilke prosjekter kan få tilskudd

Søknader må utformes innenfor rammer og retningslinjer som er gitt i programplanen med vedlegg. En søknad om et hovedprosjekt må ha tilknytning til et avgrenset geografisk område eller konsentrere seg om et tema som det skal arbeides med i flere geografiske områder. Muligheten til å søke og lokalisere prosjekter er avgrenset til de 61 kommunene i 11 fylker som er omfattet av de regionale planene, se eget vedlegg 2 til programplanen. Det vil bli lagt vekt på å få etablert hovedprosjekter som representerer en geografisk spredning og et mangfold av problemstillinger og muligheter knyttet til de ulike nasjonale villreinområdene. Hvert hovedprosjekt skal omfatte flere delprosjekter og tiltak som til sammen skal oppfylle hovedprosjektets målsettinger, og disse skal beskrives i søknaden. Det er opp til hovedprosjektet å etablere og følge opp delprosjektene. Prosjekter som ikke dekker alle formene for bred verdiskaping – miljømessig, sosialt, kulturelt og økonomisk – vil falle utenom ordningen.

Prinsipper for finansiering og behandling av søknader

Inntil 50% av utgiftene i hovedprosjektet kan dekkes av verdiskapingsprogrammets midler, den resterende del må dekkes av egeninnsats og egne eller andre eksterne midler. Noen mulige eksterne finansieringskilder er omtalt i vedlegg 1 sammen med krav til søkere og søknader. Det er utviklet et eget sett med søknadskriterier som søknadene om hovedprosjekter vil bli vurdert etter. Det vil bli lagt særlig vekt på at søknadene har utviklet et godt samspill med de regionale planene og handlingsprogrammene som er knyttet til disse.

Den økonomiske rammen for tilskuddsordningen var ca. 5 mill. kr årlig for perioden 2017 - 2019. For 2020 er det i Prop. 1 S foreslått en økning med 3 mill. kr. Dette innebærer at det er ca. 4 mill. kr disponibelt for bevilgning til nye prosjekter for 2020. Det legges opp til å kunne gjennomføre hovedprosjekter på inntil 2 års varighet med forbehold om Stortingets godkjenning av framtidige budsjetter.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 31. januar 2020.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).