Tilskudd til fylkeskommunene til kartlegging og verdsetting av friluftslivsomr. (kap. 1420 post 78)

Klima- og miljødepartementet (KLD) initierte i 2014 prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Prosjektet er en del av en flerårig satsing med mål om at alle kommuner i Norge skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018. Prosjektet koordineres av Miljødirektoratet.  

Som ledd i satsingen er det opprettet en tilskuddsordning for fylkeskommunene. Rammen for tilskuddsordningen er NOK 2,0 millioner i 2019, samt eventuelle restmidler fra 2018. 

 

Målgrupper, formål med tilskuddsordningen og tildelingskriterier

Tilskudd kan kun gis til fylkeskommuner.

Formålet med tilskuddsordningen er at fylkeskommunene setter i gang og gjennomfører regionale prosjekter for å stimulere kommunene til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i henhold til Miljødirektoratet sin veileder M-98 2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.

Tilskudd gis til fylkeskommuner som gjennom egne prosjekter skal stimulere og veilede sine kommuner til å gjennomføre kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. For å motta støtte kreves det at kartleggingen skjer i tråd med Miljødirektoratet sin veileder M-98 2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, og at både friluftslivsområder i byer og tettsteder og naturen ellers blir kartlagt. Det forutsettes at fylkeskommunene og kommunene til sammen bidrar med minimum 50 prosent egenfinansiering av arbeidet. Resultatene skal leveres til Miljødirektoratets Naturbase som en felles datalagringsplass med enkel tilgang til de kommunale datasettene.

Nytt for 2019 er at tilskudd kan gis til fylkeskommuner som gjennom egne prosjekter skal stimulere og veilede sine kommuner til å revidere datasettet med kartlagte og verdsatte friluftslivsområder. Tilskudd til revisjon gis lavere prioritet enn ordinære søknader.

Les fullstendig utlysningstekst og søknadskriterier før du starter på søknaden. Se Kriterier for tilskudd til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder under nyttige lenker.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2019 er 1. mars.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Du må logge inn

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.